Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Aktualności
Blog
Dla przedsiębiorców
Dyżury eksperta
Konkursy
Konsultacje
Newsy
Pliki
Regulaminy
Spotkania
Szkolenia
Warsztaty
Webinary
Wydarzenia
Popularne zapytania
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Aktualności
Blog
Dla przedsiębiorców
Dyżury eksperta
Konkursy
Konsultacje
Newsy
Pliki
Regulaminy
Spotkania
Szkolenia
Warsztaty
Webinary
Wydarzenia
Popularne zapytania
Menu
A
A
A
Rozwój dla Twojego biznesu
Strona Główna / Partnerzy
.../ Partnerzy
Partnerzy
.../ Partnerzy
Partnerzy

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego (ZARR) to regionalna agencja rozwoju działająca w województwie zachodniopomorskim. Jej głównym celem jest wspieranie rozwoju regionalnego, promowanie inwestycji, tworzenie miejsc pracy oraz zwiększanie konkurencyjności i innowacyjności regionu.

ZARR działa jako instytucja pomocnicza samorządu województwa zachodniopomorskiego i realizuje zadania związane z planowaniem i wdrażaniem polityk rozwoju regionalnego. Agencja współpracuje zarówno z władzami samorządowymi, jak i z przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi oraz innymi instytucjami zainteresowanymi rozwojem regionu.
Główne obszary działań Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego to:

  1. Promocja inwestycji: ZARR prowadzi działania mające na celu promowanie województwa zachodniopomorskiego jako atrakcyjnej lokalizacji inwestycyjnej. Agencja informuje potencjalnych inwestorów o dostępnych możliwościach inwestycyjnych, udziela wsparcia przy pozyskiwaniu środków finansowych oraz wspiera procesy administracyjne związane z inwestycjami.
  2. Wsparcie przedsiębiorczości: Agencja oferuje przedsiębiorcom wsparcie w zakresie rozwoju, modernizacji i innowacji. Zapewnia doradztwo w zakresie zarządzania, udziela informacji o dostępnych programach finansowania, organizuje szkolenia i warsztaty oraz wspiera transfer technologii i innowacji w regionie.
  3. Fundusze europejskie: ZARR pełni rolę instytucji pośredniczącej w realizacji programów operacyjnych finansowanych przez Unię Europejską. Agencja pomaga przedsiębiorcom i instytucjom w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich oraz wspiera ich w procesie przygotowania i realizacji projektów.
  4. Programy rozwoju regionalnego: ZARR współpracuje z samorządem województwa zachodniopomorskiego w opracowywaniu strategii rozwoju regionalnego oraz programów operacyjnych. Agencja angażuje się w planowanie działań mających na celu stymulowanie rozwoju infrastruktury, turystyki, kultury, edukacji i innych obszarów kluczowych dla rozwoju regionu.

Agencja zajmuje się również wspieraniem rozwoju innowacyjności, oraz kojarzeniem partnerów dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i zagranicą, m.in. poprzez udział w projektach międzynarodowych.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) to polska agencja rządowa odpowiedzialna za wspieranie rozwoju i modernizację sektora przemysłowego w Polsce. Jej celem jest stymulowanie innowacyjności, konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju polskiego przemysłu.

Główne zadania ARP koncentrują się na promowaniu inwestycji w sektorze przemysłowym, wspieraniu procesów modernizacyjnych, rozwijaniu infrastruktury przemysłowej oraz tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw. Agencja realizuje te cele poprzez różne instrumenty i programy wsparcia, które obejmują:

  1. Finansowanie projektów: ARP udziela dotacji, kredytów, gwarancji oraz innych form wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw przemysłowych. Celem jest umożliwienie inwestycji w nowe technologie, modernizację infrastruktury produkcyjnej oraz zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firm.
  2. Doradztwo i wsparcie techniczne: Agencja oferuje przedsiębiorstwom wsparcie w zakresie doradztwa technologicznego, transferu wiedzy, opracowywania strategii rozwoju, zarządzania projektami i innymi aspektami związanymi z modernizacją i rozwojem przemysłu.
  3. Programy szkoleniowe i rozwojowe: ARP organizuje szkolenia, warsztaty i konferencje mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników przemysłu oraz promowanie najlepszych praktyk biznesowych i technologicznych.
  4. Partnerstwa i współpraca międzynarodowa: Agencja angażuje się w budowanie partnerstw z innymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi w celu wymiany know-how, transferu technologii oraz wspólnego realizowania projektów rozwojowych.
  5. ARP jest kluczowym graczem w polskim sektorze przemysłowym i pełni istotną rolę w tworzeniu sprzyjającego środowiska dla inwestycji i rozwoju. Jej działania mają na celu wzmocnienie konkurencyjności polskiego przemysłu na rynkach krajowych i zagranicznych, tworzenie nowych miejsc pracy oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego.